คำนวณหาเวลาใช้ออกซิเจนของถังออกซิเจน
(Medical Oxygen Cylinder Usage Time)